• 1 Generalităţi.

Prezentele Termeni Condiţii şi comerciale generale, denumite în cele ce urmează Condiţii generale, reprezintă baza juridică a tranzacţiilor dintre S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. şi Clientul nostru. Condiţiile generale fac parte integrantă din toate contractele de vânzare-cumpărare şi de prestări servicii încheiate cu S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. În raporturile comerciale şi juridice dintre S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. şi clienţii noştri nu sunt şi nu vor fi aplicabile sub nicio formă condiţiile comerciale generale ale clienţilor noştri, nici chiar în situaţia în care nu ne exprimăm dezacordul expres cu privire la aceste condiţii generele comerciale. Orice raportare la alte condiţii comerciale decât cele cuprinse în prezentele Condiţii generale necesită confirmarea noastră expresă în scris.

 • 2 Termeni şi definiţii.

În cuprinsul prezentelor Condiţii generale, termeni şi expresiile enumerate mai jos, vor avea următoarea semnificaţie şi interpretare, şi se completează cu prevederile condiţiilor şi termenilor speciale ale contractului din care fac parte integrantă, după cum urmează:

2.1 S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. – S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. cu sediul în Gilau, str. Balastierei FN, Hala 2, Jud. Cluj, telefon (+4) 0741 026-000, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/58/13.01.2015, cod de înregistrare fiscală RO 27349976;

2.2 Client – persoana fizică sau juridică care are calitatea de parte în contractul încheiat cu S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., respectiv cumpărătorul din cadrul contractelor de vânzare cumpărare şi beneficiarul din cadrul contractelor de prestări servicii.

 • 3 Oferte şi comenzi.

Ofertele S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sunt în principiu modificabile. Ne rezervăm dreptul de a respinge comenzi. Acceptarea comenzilor se materializează fie prin transmiterea confirmării noastre, fie prin onorarea faptică a comenzii. Până la această dată comanda este fermă pentru Client, excepţie făcând situaţia în care acesta solicită în scris o confirmare a comenzii iar S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. nu îndeplineşte această cerinţă în termenul convenit în scris, de minim 8 zile. Data comunicării confirmărilor de comenzi expediate prin poştă, chiar şi fără confirmare de primire, este data poştei oficiului poştal primitor. Dacă până la data livrării intervin creşteri de preţuri la materiile prime achiziţionate sau creşteri de salarii conform contractelor colective de muncă, S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. este îndreptăţit la corecţia preţului.

 • 4 Protecţia consumatorilor.

În ceea ce priveşte tranzacţiile comerciale derulate cu consumatori, definite conform Codului consumului, sunt aplicabile prevederile legale restrictive ale normelor legale în vigoare.

 • 5 Preţul produselor.

Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel, preţurile comunicate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sunt preţuri ex-works Gilau la depozitul S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. nu conţin taxe vamale, ambalaj, asigurare şi montaj, cost livrare. La preţurile comunicate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. se adaugă taxa pe valoarea adăugată conform reglementărilor legale în vigoare de la data emiterii facturii. Toate documentele aferente comenzilor precum schiţe, desene, specificaţii de greutăţi şi dimensiuni sunt relevante doar cu aproximaţie, atâta timp cât nu sunt calificate prin Contract în mod expres drept obligatorii. Clientul va accepta abaterile tehnice de la parametrii din prospecte şi specificaţii tehnice sau de la executarea lucrărilor de montaj sau service nepretinse şi nestabilite în mod explicit şi cu respectare obligatorie prin Contract. În cazul în care preţul produselor a fost stabilit eronat de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., iar eroarea materială este clar decelabilă şi sesizabilă, prevalează preţurile convenite şi determinate prin calculele corecte.

 • 6 Modalităţi de plată.

6.1 Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel, facturile emise de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sunt scadente integral în data emiterii acestora. Stabilirea unei alte scadenţe dacât data emiterii facturii poate fi efectuată prin Contract, la data încheierii acestuia, sau ulterior încheierii Contractului prin acordul scris al părţilor.

6.2 În principiu orice plată efectuată de către Client se va efectua prin virament bancar în contul S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., locul plăţii fiind Gilau. Plăţile vor putea fi efectuate de către Client prin instrumente de plată precum file cec, cambii şi bilete la ordin sau prin girul unor efecte comerciale, doar cu condiţia acceptării prealabile în mod expres a acestor modalităţi de plată de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Aceste instrumente de plată vor fi acceptate doar în situaţia în care Clientul oferă garanţii acceptate de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. prin care garantează efectuarea plăţilor ordonate prin instrumentele de plată în cauză sau furnizează o garanţie bancară cu privire la existenţa fondurilor necesare onorării plăţilor ordonante (cecuri certificate sau bilete la ordin avalizate de banca Clientului).

6.3 Neonorarea la scadenţă a obligaţiilor de plată ale Clientului atrage după sine perceperea de dobânzi penalizatoare de 0,25% pe zi de întârziere din valoarea obligaţiei de plată restante începând din ziua scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală şi efectivă a obligaţiei de plată restante. Clientul este de drept în întârziere de la data scadenţei obligaţiei de plată neachitate. Suma dobânzilor penalizatoare poate depăşi cuantumul obligaţiei de plată asupra căruia au fost calculate.

6.4 În caz de întârziere la plată, Clientul este obligat la suportarea şi achitarea oricăror/tuturor cheltuielilor de notificare şi de colectare a creanţelor neachitate. În aceste situaţii şi în cazurile în care S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. are o experienţă negativă cu un anume Client în ceea ce priveşte onorarea obligaţiilor de plată rezultate în sarcina Clientului din contractul/contractele încheiate cu noi, S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. îşi rezervă dreptul de a pretinde plata integrală în avans a produselor comandate de Client, înainte de lansarea comenzii Clientului cu un istoric negativ în ceea ce priveşte onorarea obligaţiilor de plată

6.5 Clientul nu poate renunţa la comanda formulată şi transmisă către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. În cazul în care Clientul înregistrează întârzieri la plata obligaţiilor de plată scadente rezultate în sarcina Clientului din orice contract încheiat cu S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., suntem îndreptăţiţi să suspendăm sau să sistăm livrarea tuturor/oricăror produse care fac obiectul tuturor/oricăror contracte încheiate cu Clientul. În cazul suspendării sau sistării livrărilor produselor ca urmare a neonorării obligaţiilor de plată scadente ale Clientului, termenele de livrare se prelungesc cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă de la data scadenţei obligaţiei de plată şi data stingerii integrale a tuturor/oricăror obligaţii de plată rezultate în sarcina Clientului din toate/oricare contract încheiat cu S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

6.6 Plăţile efectuate de Client sting creanţele în ordinea vechimii, plata imputându-se iniţial asupra dobânzilor penalizatoare şi asupra altor accesorii, dacă este cazul, şi ulterior asupra obligaţiei de plată de bază.

6.7 Clientul nu are dreptul de a compensa obligaţiile de plată scadente ale acestuia cu unele creanţe viitoare sau incerte, nelichide şi nescadente pe care l-ar putea deţine faţă de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

 • 7 Rezervarea dreptului de proprietate şi riscul pieirii fortuite a Produselor.

7.1 Produsele livrate, chiar şi după facturare, rămân în proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., până la data achitării integrale a acestora, chiar dacă aceste Produse au fost revândute către terţe persoane de către Client. Rezervarea dreptului de proprietate până la achitarea integrală a preţului contractual va fi opozabilă oricarei terţe persoane chiar şi subdobânditorilor cu titlu oneros al Produselor.

7.2 Riscul pieirii fortuite a Produselor livrate şi neachitate, va fi suportat în toate cazurile de către Client. Riscul pieirii fortuite a Produselor livrate nu este afectată de clauza de rezervare a dreptului de proprietate, în cazul operării clauzei, riscul pierii va fi suportat în întregime de către Client în baza principiului res perit debitori.

7.3 Clientul este obligat să depoziteze, să asigure şi să organizeze paza Produselor care sunt afectate de prezenta clauză de rezervă a dreptului de proprietate şi este obligat să delimiteze şi să marcheze Produsele în cauză de aşa manieră încât aceste Produse să poată fi identificate oricând drept proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

7.4 În cazul în care Produsele aflate în proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. şi în posesia Clientului vor fi afectate de vreo garanţie reală mobiliară, gaj, sechestru sau vor face obiectul unei deposedări cu orice titlu, Clientul este obligat ca să semnaleze rezervarea dreptului nostru de proprietate oricăror terţe persoane interesate şi să aducă imediat şi neîntârziat la cunoştinţa S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. această situaţie şi să furnizeze toate informaţiile pe care le posedă cu referire la aceste cazuri.

7.5 În cazul în care Clientul înregistrează întârzieri la plata oricăror obligaţii de plată faţă S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., avem dreptul de a solicita în orice moment restituirea Produselor aflate în proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., chiar şi în situaţia în care Contractul încheiat cu Client nu este sau nu va fi reziliat. Clientul acceptă fără rezerve prin prezentele Condiţii generale înapoierea Produselor livrate şi neachitate, şi prin urmare afectate de clauza de rezervă a dreptului de proprietate şi aflate în proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., la simpla şi unilaterala solicitare a S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Clientul se obligă ca după recepţionarea unei solicitări în acest sens de la S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., să restituie Produsele proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. imediat şi fără nicio condiţionare din partea Clientului.

 • 8 Termen de livrare.

8.1 Termenele de livrare confirmate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. se vor respecta după posibilităţi. Termenele de livrare sunt obligatorii de respectat pentru S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. doar dacă acestea au fost stabilite prin Contract şi au fost definite expres ca fiind obligatorii.

8.2 Termenele de livrare încep să curgă şi se calculează de la următoarele momente, în funcţie de cel care intervine cel mai târziu:

 1. a) de la data confirmării comenzii Clientului
 2. b) de la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor tehnice, comerciale şi financiare ce îi revin Clientului
 3. c) de la data încasării de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. a avansului din preţul contractual, respectiv a întregului preţ contractual, după caz, sau la data deschiderii unui acreditiv bancar în beneficiul S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. pentru plata obligaţiilor de plată contractuale.

8.3 S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va putea să cumuleze plăţile parţiale ale Clientului în vederea efectuării unor livrări integrale a Produselor comandate şi va putea deopotrivă efectua livrări parţiale în funcţie de plăţile parţiale efectuate de Client, modalitatea de livrare, parţială sau integrală, fiind la exclusiva şi discreţionara apreciere a S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

8.4 În caz de forţă majoră precum război, greve, greve patronale, incendii sau inundaţii sau de evenimente din afara sferei de influenţă a S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., cum ar fi penuria de materiale sau neîndeplinirea obligaţiilor furnizorilor noştri sau defectarea echipamentului nostru de producţie pe motive independente de noi, termenele de livrare se vor prelungi corespunzător. În astfel de cazuri, dacă livrarea devine imposibilă, S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va avea dreptul de a rezilia contractul în mod unilateral fără nicio obligaţie la plata de daune interese sau alte plăţi reparatorii sau compensatorii faţă de Client.

8.5 Livrările se vor efectua în conformitate cu INCOTERMS 2000 ex-works la depozitul S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. situat în localitatea Gilau, Str. Balastierei FN Hala 2, jud. Cluj

 • 9 Expedierea, transportul şi asigurarea Produselor.

9.1 Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel, Produsele se expediază de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., transportul fiind efectuat prin mijloace de transport pe calea ferată sau prin transport rutier de mărfuri. Toate cheltuielile aferente ambalării, expedierii şi transportului Produselor sunt în sarcina Clientului şi se facturează separat de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Toate riscurile pe durata transportului, incluzând fără a se limita la riscul pieririi totale sau parţiale a Produselor precum şi riscul deteriorării Produselor, trec în sarcina Clientului începând cu data expedierii Produselor din depozitul S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. din Gilau, jud. Cluj. Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel decizia cu privire la modalitatea de transport ramâne la aprecierea şi latitudinea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

9.2 S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. are dreptul, însă nu şi obligaţia, să asigure Produsele expediate pe durata transportului. La solicitarea expresă a Clientului, consemnată în Contract, S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. este obligat să asigure Produsele pe cheltuiala Clientului. În toate cazurile, indiferent dacă asigurarea Produselor este rezultatul hotărârii S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sau asigurarea Produselor a fost solicitată prin Contract de către Client, toate cheltuielile privind asigurarea Produselor sunt în sarcina Clientului şi vor fi cuprinse în factura emisă pentru costurile aferente ambalării, expedierii şi transportului Produselor.

9.3 În cazul în care Clientul doreşte restituirea unor Produse livrate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., Clientul va comunica în scris o solicitare expresă în acest sens care va cuprinde identificarea Produselor propuse a fi restituite, cantitatea Produselor propuse a fi restituite şi motivul pentru care se solicită restituirea produselor. Clientul nu va iniţia nicio restituire de produse şi nu va expedia niciun Produs către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., fără ca în prealabil solicitarea de restituire să fi fost aprobată în scris de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Solicitarea de restituire formulată de Client se analizează de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. şi se aprobă sau se respinge în termen de 5 zile de la data recepţionării cererii de restituire a Produselor de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Toate cheltuielile aferente ambalării, expedierii şi transportului Produselor aprobate pentru restituire de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sunt în sarcina Clientului şi se facturează de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. în termen de 3 zile de la recepţionarea Produselor restituite. Pentru Produsele restituite S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va emite o factură storno în termen de 3 zile de la data recepţionării returului de Produse, însă S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. va avea dreptul să diminueze valoarea facturii storno cu suma daunelor-interese necesare pentru acoperirea pierderilor de profit cauzate de restituirea de Produse. Valoarea daunelor-interese va fi stabilită în baza aprecierii exclusive şi discreţionare a S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., însă aceste daune-interese nu vor putea depăşi 50% din valoarea facturată de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. a Produselor.

 • 10  Tehnologie de construcţie.

Informaţiile cu privire la tehnologia de construcţie a Produselor, precum modalitatea de execuţie, materialele folosite, dimensiunile Produselor etc. vor fi exacte, nu însă şi obligatoriu de furnizat de către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Mostrele, sculele sau proiectele de scule şi orice documentaţii tehnice realizate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. rămân proprietatea noastră chiar şi în condiţiile achitării de către Client a cheltuielilor aferente proiectării, elaborării documentaţiilor tehnice şi execuţiei. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. îşi rezervă dreptul exclusiv de a dispune în orice mod de aceste scule, proiecte de scule şi documentaţii tehnice. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. este proprietarul exclusiv al dreptului de autor asupra documentaţiei tehnice, incluzând fără a se limita la orice părţi scrise, desene, proiecte, fişe tehnice etc., fiind interzisă punerea acesteia sau a unor părţi din aceasta la dispoziţia terţilor, fără acordul scris al S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Clientul răspunde pentru şi se obligă la utilizarea informaţiilor confidenţiale şi a documentaţiilor tehnice în spiritul şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. În cazul în care documentaţia tehnică nu face obiectul Contractului încheiat între Client şi S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., aceste documente vor fi restituire către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., ca proprietate exclusivă a S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

 • 11 Montaj şi instrucţiuni de utilizare.

Montarea Produselor sau echipamentelor de Produse se va efectua şi se va controla în mod exclusiv de către un atelier de service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Lucrările de montaj se vor face în conformitate cu instrucţiunile şi indicaţiile de montaj în vigoare ce însoţesc Produsele şi vor îndeplini condiţiile specificate în certificatul de omologare a modelului. În toate cazurile proprietarului autovehiculului îi revine obligaţia să solicite înregistrarea montajului Produselor în certificatul de conformitate şi/sau în documentele autovehiculului. Manualul de operare ataşat Produselor şi echipamentelor de Produse este normativul în baza căruia va avea loc punerea în funcţiune şi utilizarea corectă a Produselor. Încălcarea instrucţiunilor de montaj sau de operare poate cauza daune materiale şi vătămări corporale. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele materiale sau vătămările corporale cauzate ca urmare a montării sau operării necorespunzătoare a Produselor.

 • 12  Garanţie.

12.1 S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. asigură şi oferă garanţie pentru lipsa şi remedierea viciilor care afectează funcţionarea adecvată a Produselor, garantând funcţionarea conformă a acestora în momentul livrării cu specificaţiile tehnice ale Produselor şi echipamentelor de Produse. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. nu asigură garanţie şi nu va proceda la remedierea defecţiunilor survenite ca urmare a uzurii normale în timp a Produselor şi nu îşi asumă nicio responsabilitate de nicio natură pentru daunele sau defecţiunile rezultate din exploaterea incorectă a Produselor, din punerea în funcţiune a Produselor cu nerespectarea specificaţiilor tehnice sau din suprasolicitarea Produselor. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. nu oferă şi nu îşi asumă nicio obligaţie de garanţie sau orice altă responsabilitate pentru defecţiunile cauzate de următoarele motive:

 1. a) montarea sau adaptarea Produselor nu s-a efectuat şi nu s-a supravegheat de către un atelier service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.;
 2. b) montarea Produsului s-a efectuat, la solicitarea Clientului, cu nerespectarea specificaţiilor producătorului şi contrar indicaţiilor producătorului;
 3. c) Produsul livrat a fost depozitat sau manipulat incorect sau Produsul a fost suprasolicitat, cu încălcarea obligaţiilor de respectare a instrucţiunilor de depozitare, manipulare sau operare;
 4. d) Produsul livrat a fost supus unor modificări fără obţinerea aprobării scrise din partea producătorului cu privire la efectuarea modificărilor;
 5. e) Datorită caracteristicilor constructive speciale stabilite şi solicitate de Client sau datorită alegerii de către Client a unui material inadecvat pentru Produs;

12.2 Termenul de garanţie curge de la data preluării de către Client a Produselor care fac obiectul Contractului. Termenul de garanţie este oferit conform specificaţiilor Producătorului.

12.3 Valabilitatea obligaţiei de garanţie aferentă Produselor care fac obiectul Contractului şi care au fost montate în vehicule este condiţionată de restituirea neîntârziată, imediat după montaj, a certificatului de garanţie completat.

12.4 Clientul este obligat să inspecteze Produsele la recepţie şi de a reclama printr-o notificare scrisă orice inadvertenţă sau funcţionare inadecvată constatată cu ocazia recepţiei Produselor. Reclamaţia se va face exclusiv în formă scrisă în termen maxim de 15 zile de la data recepţionării Produselor.

12.5 În cazul în care Produsul nu este funcţional Clientul are obligaţia de a apela la un atelier de service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. în scopul constatării defecţiunii şi pentru ca atelierul în cauză să comunice în scris defecţiunea constatată direct către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Valabilitatea garanţiei oferite şi asigurate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L este condiţionată de ataşarea raportului de control (pagina 1 din certificatul de garanţie), care atestă verificarea montajului corect executat de către un reprezentant autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., şi a copiei facturii privind montajul efectuat de către un atelier de service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

12.6 Clientul se va adresa întotdeauna celei mai apropiate reprezentanţe autorizate respectiv celui mai apropiat atelier de service autorizat. În cazul în care expedierea sau transportul Produselor, care fac obiectul Contractului, la cel mai apropiat atelier de service autorizat presupune cheltuieli exagerate (de exemplu când este vorba de Produse folosite la echipamente de construcţie), Clientul va înştiinţa cel mai apropiat atelier de service autorizat şi va păstra Produsele şi echipamentele la dispoziţie permiţând expertizarea acestora. Cheltuielile aferente demontării şi remontării Produselor asamblate în autovehicule sau echipamente imobilizate vor fi suportate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., cu condiţia ca demontarea şi montarea să fie executată de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sau într-un atelier de service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. La cererea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., Clientul va fi obligat să accepte ca dezasamblarea şi montajul Produselor să se efectueze într-un atelier de service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. În cazul unor condiţii speciale de demontare şi montare (datorate de exemplu particularităţilor autovehiculului în cauză), S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va suporta doar cheltuielile care ar interveni în lipsa acestor condiţii deosebite. La cererea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. Clientul este obligat să se asigure de expedierea către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. a componentelor sau echipamentelor defecte. Cheltuielile aferente unei astfel de expedieri vor fi suportate de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. cu condiţia ca reclamaţia Clientului să fie justificată. În cazul în care reparaţia, înlocuirea sau intervenţia asupra Produselor are loc la sediul/domiciliul Clientului, Clientul va suporta toate cheltuielile de deplasare.

12.7 În cazul existenţei unor defecţiuni efective iremediabile, Clientul are dreptul la modificarea sau reducerea preţului de achiziţie, nu şi la înlocuirea mărfii. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. are însă dreptul de a proceda la înlocuirea Produsului în perioada de garanţie a Produsului. În cazul în care defecţiunea este remediabilă, S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. se obligă fie să remedieze defecţiunea într-un termen acceptabil şi în conformitate cu cerinţele tehnice, fie să procedeze la demararea acţiunii de înlocuire a Produsului defect. În acest scop, Clientul se obligă să pună neîntârziat la dispoziţia S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. Produsul. Produsele înlocuite şi piesele din Produse înlocuite trec în proprietatea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. şi vor fi livrate de Client în atelierul de service autorizat de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., însoţit de cererea de solicitare a garanţiei.

12.8 Garanţia acordată de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sau de furnizorii noştri încorporează garanţia legală, neimplicând prelungirea sau extinderea obligaţiei de garanţie stabilite de lege.

12.9 De îndată ce Clientul a recepţionat şi a acceptat Produsele livrate şi nu a formulat nicio reclamaţie potrivit prezentelor Condiţii generale, nu mai poate revoca acceptarea la o dată ulterioară. Pentru Produsele livrate şi acceptate la livrare, Clientul nu va putea formula nicio obiecţie ulterioară, pretenţiile de orice natură ale acestuia cu privire la Produsele livrate şi acceptate fiind respinse ca inadmisibile.

 • 13  Răspundere.

13.1 S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va răspunde pentru prejudiciile de orice natură cauzate Clientului doar în caz de neglijenţă gravă sau de acţiuni premeditate din partea personalului angajat al S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. Răspunderea S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. pentru daune colaterale sau subsecvente este exclusă. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. nu va răspunde în niciun caz dacă prejudiciile rezultă din nerespectarea reglementărilor legale cu privire la montajul Produselor, a instrucţiunilor de montaj sau a indicaţiilor specificate în certificatul de conformitate sau în cazul în care prejudiciile rezultă ca urmare a manipulării defectuoase a produselor.

13.2 În cazul în care S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Clientului de Produsele livrate, pretenţiile de răspundere pentru toate Produsele achiziţionate de Client de la S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. vor fi transmise către producătorul Produselor. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. răspunde pentru Produsele în cauză în limite şi condiţiile în care producătorul Produselor răspunde pentru aceste Produse faţă de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.

 • 14  Prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Clientul le furnizează. Scopul colectării datelor este de a asigura Clienţilor servicii în condiţii de siguranţă şi la un înalt nivel calitativ şi profesional, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate. Datele personale declarate de Client sunt utilizate exclusiv de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. cu scopul de a executa obligaţiile contractuale stabilite prin Contract. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va prelucra electronic următoarele date, necesare în vederea realizării şi ţinerii contabilităţii proprii: nume sau denumire Client, adresa, eventual număr de telefon, număr comandă, contract şi numărul facturilor, condiţii de livrare şi plată, cifra de afaceri. S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. va utiliza aceste informaţii în conformitate şi cu respectarea prevederilor legale. Angajaţii S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor. Transmiterea acestor date este permisă doar în caz de obligativitate prevăzută prin lege, pentru operaţii monetare şi bancare sau cu acordul special al celor afectaţi.

14.2. Potrivit Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiează de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Clientul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale declarate şi transmise către S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. şi poate solicita ştergerea datelor, în condiţiile legii. În vederea exercitării acestor drepturi Clientul trebuie să se adreseze, cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa specificată ca sediul social al S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.. În cazul în care unele din datele Clientului sunt incorecte sau nu mai sunt actuale, acesta va solicita corectarea sau actualizarea acestor date.

14.3 Datele cu caracter personal declarate de Client vor fi transmise şi puse la dispoziţia organelor abilitate de lege, dacă S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. este obligat în mod legal, în baza legii şi/sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, să dezvăluie informaţia în cauză

 • 15  Jurisdicţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilor.

15.1 Contractul şi Condiţiile generale sunt guvernate de legislaţia română. Prezentele Condiţii generale se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia consumatorului şi cu prevederile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

15.2 Litigiile rezultate din Contract sau din prezentele Condiţii generale se vor rezolva pe cale amiabilă.

15.3 În cazul în care rezolvarea amiabilă a conflictului nu este posibilă, litigiile decurgând din sau în legătură cu Contractul încheiat între părţi şi prezentele Condiţii generale, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea acestora, vor fi deferite spre judecare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L..

 • 16 Clauze finale.

16.1 Creanţele Clienţilor faţă de S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. în special şi orice alte drepturi rezultate din Contractul încheiat între Client şi S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L. în general nu pot fi cesionate terţelor persoane fără acordul explicit al S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L., exprimat în scris.

16.2 În cazul în care una sau mai multe prevederi contractuale sau ale prezentelor Condiţii generale devin nule, anulabile, sunt invalidate sau abrogate direct sau indirect, valabilitatea clauzelor şi prevederilor neafectate este păstrată, părţile angajându-se să depună diligenţele necesare înlocuirii sau modificării clauzelor contractuale care şi-au pierdut valabilitatea.

16.3 În cazul în care există diferenţe sau neconcordanţe între prevederile Contractului încheiat între părţi şi prezentele Condiţii şi termeni comerciale generale, prevederile Contractului vor prevala.